ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล

รูปตรากรมสรรพากรกรมสรรพากรเต็มที่เต็มใจให้ประชาชน

เกี่ยวกับกรมสรรพากร
ห้องข่าว
บริการอิเล็กทรอนิกส์
ความรู้เรื่องภาษี
บริการข้อมูล
อ้างอิง
FAQ
ความรู้เรื่องภาษี รูปภาพโอเปอเรเตอร์
ระบบฐานข้อมูลศูนย์บริการข้อมูล
6. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
เลขที่ : 408999
เรื่อง : สมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการจ่ายเงินสะสมเข้า กบข. และการใช้หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
คำถาม : หน่วยราชการเบิกจ่ายเงินเดือน ประจำเดือนธันวาคม 2549 ให้กับข้าราชการ โดยหักเงินได้ของข้าราชการที่เป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) จ่ายเป็นเงินสะสมเข้า กบข. และนำส่งเงินตามเช็คธนาคาร ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2549 ต่อมาธนาคารพบว่าโอนเงินผิดบัญชี จึงปรับปรุงรายการโอนกลับเข้าบัญชีที่ถูกต้องในวันที่ 3 มกราคม 2550 สมาชิก กบข. ดังกล่าวสามารถนำเงินได้ที่จ่ายเป็นเงินสะสมเข้า กบข. ตามจำนวนเงินที่ได้หักไว้จริงในปี 2549 โดยใช้หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ที่พิมพ์ออกจากโปรแกรมของกรมสรรพากรเป็นหลักฐานในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้หรือไม่
คำตอบ :           การที่ธนาคารโอนเงินผิดบัญชี และได้โอนเข้าบัญชี กบข. ในวันที่ 3 มกราคม 2550 ถือได้ว่า สมาชิก กบข. จ่ายเงินได้เป็นเงินสะสมเข้า กบข. แล้วในเดือนธันวาคม 2549 ดังนั้น สมาชิก กบข. จึงมีสิทธินำจำนวนเงินสะสมที่จ่ายเข้า กบข. ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 300,000 บาท (ปัจจุบันเป็น 500,000 บาท สำหรับเงินได้ที่ได้รับตั้งแต่ 1 มกราคม 2551 เป็นต้นไป ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 266 (พ.ศ.2551)) สำหรับปีภาษีนั้นยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ ตามข้อ 2(43) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) และ ตามประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 62) สมาชิก กบข. สามารถใช้หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ที่ส่วนราชการผู้จ่ายเงินได้ได้ระบุจำนวนเงินที่ได้หักจากเงินได้ของผู้มีเงินได้เข้า กบข. ในหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายดังกล่าว เพื่อใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีภาษีนั้นได้